CSALÁDI VÉDELEM BIZTOSÍTÁS


Kire köthető a Biztosítás?

A biztosítást minden olyan veszélyes tevékenységet nem folytató, a hatályos befogadási feltételeknek megfelelő és azt elfogadó, 18 és 59 év közötti, magyarországi lakóhellyel rendelkező személy kötheti meg. A Biztosítás a Biztosított 65. születésnapját követő évfordulón szűnik meg.

Hogyan köthető meg a szerződés?

A Biztosítási Ajánlat kitöltésével, amelyet Ön vagy tanácsadója eljuttat az Ügyintéző részére. Amennyiben a Biztosító nem fogadja el az Ajánlatot, akkor egy elutasító nyilatkozatot küld ki az Ön számára a kézhezvételtől számított 15, azaz tizenöt naptári napon belül. Elfogadás esetén a Biztosító kötvényt állít ki és az Ügyintéző küld meg.

Van a Biztosításnak területi hatálya?

A biztosítási fedezet az egész világon, a nap 24 órájában érvényes.

Milyen típusú biztosítás a Családi Védelem?

A biztosítás kockázati típusú termék mely a következő kockázatokra nyújt fedeztet:
• Bármely okból eredő Halál.
• Maradandó Egészségkárosodás, a vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint.
A befizetett díjakból a biztosító tartalékot nem képez, a befizetett összeg a fedezet és a kockázatvállalás ellenértéke. Visszavásárlási maradékjogot jelen Biztosítás nem tartalmaz.

Milyen időponttól él a biztosítási kockázat?

A Biztosító kockázatviselése az Ajánlat aláírásától számítva, Betegség esetén 90, azaz kilencven napos, Baleset esetén 30, azaz harminc napos Várakozási Idő leteltét követően veszi kezdetét.

Mit jelent / mennyi a várakozási idő?

VÁRAKOZÁSI IDŐ: Az Ajánlat aláírását követő időszak, a Biztosító ezen időszak alatt nem szolgáltat.
• Betegségből eredő Halál vagy Maradandó Egészségkárosodás esetén a Várakozási idő 90 nap.
• Baleseti eredetű Halál vagy Maradandó Egészségkárosodás esetén a Várakozási idő 30 nap.
Bármely, a Várakozási Idő alatt bekövetkezett Baleset vagy Betegség következménye kizárásra kerül a biztosítási fedezet köréből.
Várakozási Időszak alatt bekövetkezett Biztosítási Esemény esetén a Biztosító nem téríti vissza a biztosítási díjat.

Hogyan történik az újrakötés?

A Biztosítás határozott időre, egy éves tartamra szól, mely kifejezett kérelem hiányában automatikusan megújításra kerül. A biztosítási díj befizetésével (csekk vagy átutalás) a Szerződő elfogadja az új, egy éves szerződés megkötését. Amennyiben a Szerződő által kiválasztott fizetési mód a csoportos beszedési megbízás / banki lehívás, az Ügyintézőtől kapott meghosszabbítási ajánlatra a Szerződő írásban megerősíti újrakötési szándékát. Erről az Ügyintéző újabb Kötvényt állít ki és küld meg a Szerződő részére.
Ismételt szerződéskötés esetén:
a.) A Biztosító nem köt ki várakozási időt.
b.) A Szerződő kérheti a Biztosítási Összeg módosítását azzal, hogy legkésőbb 30 nappal a Biztosítási Szerződés évfordulója előtt megküldi az Ügyintézőnek az erre vonatkozó nyilatkozatot.

Hogyan szűntethetem meg a Szerződésemet?

A Biztosítás határozott időre, egy éves tartamra szól, mely kifejezett, írásos, évfordulót megelőzően az Ügyintéző részére eljutatott kérelemmel a Biztosítási Szerződés évfordulójára felmondható..

Módosultak az adataim, be kell ezt jelentenem?

A Biztosított és a Szerződő a Biztosítási Szerződés teljes tartama alatt a személyében, státuszában és adataiban bekövetkező és az Ajánlaton közölt bármely információkhoz képest történt változást köteles 8, azaz nyolc napon belül az Ügyintézőnek írásban bejelenteni.

Hogyan lehet módosítani a Biztosítási Összegen?

Amennyiben a kötés után szeretné módosítani a Biztosítási Összeget, ebben az esetben kérjük, ezt egy írásbeli nyilatkozatban küldje be az Ügyintéző címére a szerződés évfordulója előtt legalább 30 nappal. Amennyiben a Szerződés egyben hitelfedezeti biztosítás is, mivel ilyen esetben a pénzintézet a kedvezményezett, ezen módosításhoz szükséges a pénzintézet kifejezett, írásos hozzájárulása.

Hogyan lehet igényelni a kártérítést? Meddig tehetem ezt meg?

Biztosítási Esemény bekövetkezése esetén a kitöltött szolgáltatási igénybejelentővel együtt el kell juttatni az Ügyintéző részére a Kárbejelentőben felsorolt és részletezett dokumentumokat. A szolgáltatási igénybejelentőt igényelheti biztosítási tanácsadójától, vagy az Ügyintézőtől. A szolgáltatási igénybejelentő letölthető az Ügyintéző weboldaláról. A szolgáltatási igényt az Ügyintéző részére szükséges bejelenteni a Biztosítási Esemény bekövetkeztétől számított 15, azaz tizenöt naptári napon belül.

Mi történik, ha nem jelöltem meg kedvezményezettet?

Amennyiben nem jelöl meg Kedvezményezettet, a biztosítási szolgáltatás jogosultja Maradandó Egészségkárosodás esetén a Biztosított, Halál esetén a Biztosított törvényes örököse(i).

Lehetséges-e, hogy Cafeteria elemként kapjam a biztosítást?

Amennyiben a munkáltatójával erről állapodnak meg, lehetséges, hogy a Biztosítás díja a Cafeteria csomag részét képezze. Ebben az esetben Ön lesz a Biztosított, munkáltatója pedig a Szerződő.

Köthető-e a Biztosítás hitel mellé?

Igen, ebben az esetben a hitelfedezeti nyilatkozaton szereplő pénzintézet lesz az elsődleges kedvezményezett.

Ki az Ügyintéző és ki a Biztosító?

A CORIS, mint a biztosítási termék Ügyintézője és közvetítője jár el. Ezen tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedélye alapján végzi; az egyes biztosítási szerződések kapcsán TPA (Third party administrator). A Biztosító a Biztosítási termék mögött álló, kockázatot vállaló szereplő, mely jelen termék vonatkozásában: AXERIA PRÉVOYANCE,
90 Avenue Felix Faure 69439 Lyon Cedex 03 France.
Határon átnyúló szolgáltatás nyújtója az Európai Unió szabályaival összhangban.
Felügyeleti szerve: Prudential Supervision Authority of France.

MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS

Mennyi időre szól a Biztosítás, hogyan mondható fel?

A Biztosítási Szerződés határozatlan időtartamra jön létre. A tartamon belül a biztosítási időszak egy év. A biztosítási időszak két évforduló közötti időszakot jelent. A biztosítási évforduló minden naptári évben a Biztosítás Kezdetének megfelelő naptári nap. A szerződés megszűntethető a biztosítási évforduló napján, amennyiben a Biztosított felmondási szándékáról az évfordulót 30 nappal megelőzően írásban (postán vagy e-mailen) értesítette az Ügyintézőt. Ebben az esetben a biztosítási díj az évfordulóig megilleti a Biztosítót.

Mi a várakozási idő munkanélküliség kockázat esetén és mikortól számít?

VÁRAKOZÁSI IDŐ: Az Ajánlat aláírását követő időszak, a Biztosító ezen időszak alatt nem szolgáltat.
• A Munkanélküliség esetén a Várakozási idő 180 nap.
• A Keresőképtelenség esetén a Várakozási idő 30 nap.
• Baleseti Halál, illetve Baleseti Maradandó Egészségkárosodás esetén nincs Várakozási Idő.
A Várakozási Idő alatt bekövetkezett Biztosítási Eseménynek kell tekinteni azt is, amikor az egyes Biztosítási Eseménynek csak valamely eleme (pl. a Munkaviszony megszüntetésének értesítési dátuma a Munkáltató részéről) következik be a Várakozási Idő alatt, még akkor is, ha a Biztosítási Esemény további elemei (pl. munkanélküliség regisztrálása) csak a Várakozási Idő leteltét követően következnek be.

Hogyan és meddig szolgáltat a Biztosító munkanélküliség biztosítás esetén?

Amennyiben Önnek a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételekben rögzítettek alapján szűnik meg a munkaviszonya / jogviszonya, illetve Önt az illetékes Munkaügyi Központ munkanélküliként (álláskeresôként) nyilvántartásba veszi és Ön ezzel összefüggésben álláskeresési járadékban részesül, akkor az ez irányú határozat meghozatalától számított 61. naptól Ön jogosult lehet a Biztosító szolgáltatására.
A Biztosító szolgáltatása mindaddig fennáll, amíg Önnek regisztrált munkanélküli státusza él. Ez vagy 150 nappal az álláskeresési járadékra való jogosultság lejárta utáni időszakot jelenti, vagy maximum 6 havi biztosítási szolgáltatást jelenthet.

Várakozási időn belül veszítettem el az állásomat. Van-e értelme tovább fizetni a biztosítási díjat?

Mindenképpen, mert ha talál munkát, a Biztosítás érvényes az új jogviszonyára / munkaviszonyára is.

Mi az önrészesedési időszak és mikortól számít?

A Biztosítási Esemény bekövetkezésétől számított első 60 naptári nap vonatkozásában a Biztosító nem nyújt szolgáltatást Munkanélküliség esetében, Keresőképtelenség esetében pedig 30 naptári nap az önrészesedési időszak. Ez azt jelenti, hogy Munkanélküliség esetén a kárterítés a Biztosítási Eseményt követő 61. naptól kezdődik, miközben Keresőképtelenség esetén a szolgáltatás a Biztosítási Eseményt követő 31. naptól kezdődik.

Módosultak az adataim, be kell ezt jelentenem?

A Biztosított és a Szerződő a Biztosítási Szerződés teljes tartama alatt a személyében, státuszában és adataiban bekövetkező és az Ajánlaton közölt bármely információkhoz képest történt változást köteles 15, azaz tizenöt napon belül az Ügyintézőnek írásban bejelenteni különös tekintettel az alább felsoroltakra:
• A Munkáltató változása
• Több, mint 10%-os Havi Nettó Jövedelem csökkenés a Csatlakozási Nyilatkozaton megadott Havi Nettó jövedelemhez képest.
Fontos, hogy a változás bejelentési kötelezettség megsértése esetében a Biztosító fizetési kötelezettsége nem áll be. Részletes információ a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételekben található meg.

Munkahelyet változtattam. Ezt be kell jelenteni?

Igen, az új munkába állást / elhelyezkedést követő 15 napon belül be kell jelenteni az Ügyintézőnek az új munkáltató pontos (nem rövidített) nevét, címét és adószámát, cégjegyzékszámát.

Várandós vagyok. Kiterjed-e erre a keresőképtelenség? Mi lesz a Biztosításommal?

A mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek alapján a terhesség és a terhességgel összefüggésben fennálló egészségi állapotra vonatkozóan a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki keresőképtelenség kockázatra. Várandós állapotban az Állam által biztosított támogatás nem mindősül az Általános Szerződési Feltételek szerinti jövedelemnek, mellyel összefüggésben a Biztosítási - annak évfordulójával -, igazolt jövedelem hiányában megszűnésre kerül.

Biztosítási szerződésem hatálya alatt nyugállományba kerültem, mi lesz a szerződésemmel?

A szerződés továbbra is él és hatályban marad a következő kockázatokra vonatkozóan:
• Baleseti Halál
• Baleseti Maradandó Egészségkárosodás
A Biztosítás megszűntetésére a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételekben foglaltak az irányadóak. (évforduló)

Magasabb vagy kisebb csomagra váltanék, van erre lehetőség?

Igen, a Munkanélküliség Biztosítás vonatkozó Általános Szerződési Feltételei szerint. Erre vonatkozó igényét legkésőbb 15 nappal a szerződése évfordulója előtt szükséges bejelenteni az Ügyintézőnek. Az új Biztosítási Összegre való jogosultság igazolására szükséges csatolni az utolsó 3 havi bérjegyzéket.

Mi számít felsőfokú végzettségnek?

Kizárólag az egyetemi, ill. főiskolai végzettség sorolható a Felsőfokú végzettségnek, az egyéb felsőfokú végzettségek viszont az Egyéb tarifa kategóriához tartoznak.
Fontos: A főiskolai, illetve az egyetemi végzettséget a Biztosító abban az esetben is elfogadja, ha a Biztosított nem rendelkezik még diplomával, azonban az utolsó év utolsó félévét sikeresen lezárta (abszolutórium, stb.) és a végzettségről igazolást tud felmutatni. Vagyis nem okoz gondot az, hogy nincsen meg a diploma a hiányzó nyelvvizsgák miatt!

Milyen felmondási / jogviszony megszűnési esetekben szolgáltat a Biztosító?

A Munkanélküliség Biztosítás kizárólag a munkáltatói Rendes Munkáltatói Felmondásra ad védelmet. A teljes feltételrendszer megismeréséhez kérjük, olvassa el a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek vonatkozó rendelkezéseit.

Hogyan jelenthetem be kárigényemet?

A szolgáltatási igényt:
• Baleseti Maradandó Egészségkárosodás és Munkanélküliség esetén a Biztosítási Esemény bekövetkeztét követő 15 naptári napon belül,
• Halál esetén a Halál dátumát követő 15 naptári napon belül,
• Keresőképtelenség esetén a betegállomány kezdő időpontjától számított 60 naptári napon belül
kell elektronikus levélben, faxon vagy postai levélben az Ügyintéző részére bejelenteni. A bejelenti kívánt eseménytípushoz tartozó szolgáltatási igénybejelentő az Ügyintéző honlapjáról tölthető le.
Késedelmes bejelentés esetén a Biztosító fizetési kötelezettsége nem áll be, amennyiben emiatt a lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak.

Munkaviszonyom megszűnt munkáltatói rendes felmondással, mi a teendőm?

Biztosítási Esemény bekövetkezése esetén a kitöltött szolgáltatási igénybejelentővel együtt el kell juttatni az Ügyintéző részére a Kárbejelentőben felsorolt és részletezett dokumentumokat. A szolgáltatási igénybejelentőt igényelheti biztosítási tanácsadójától, vagy az Ügyintézőtől. A szolgáltatási igénybejelentő letölthető az Ügyintéző weboldaláról. A szolgáltatási igényt az Ügyintéző részére szükséges bejelenteni a Biztosítási Esemény bekövetkeztétől számított 15, azaz tizenöt naptári napon belül.

Állandó munkahellyel rendelkezem. Ha elküldenek, kapok-e kártérítést abban az esetben, ha van / lesz egy vállalkozásom is?

A Biztosító szolgáltatásának egyik feltétele az, hogy Ön jogosult legyen az Állam által nyújtott álláskeresési járadékra vagy segélyre. Amennyiben munkaviszonya megszűnik és egyéni vállalkozói, vagy megbízási jogviszonyba áll, igazolt, munkaviszonyból eredő jövedelem hiányában, a Biztosítási Szerződés évfordulóval megszűntetésre kerül.

Köthetek-e Biztosítást, abban az esetben, ha a munkáltatóm jogutódlással szűnt meg?

Az egyik befogadási feltétel az, hogy a Biztosított legalább 12 hónapja rendelkezzen folyamatos munkaviszonnyal / jogviszonnyal a jelenlegi munkáltatónál. Amennyiben a munkáltató jogutódlással szűnik meg, de az Ön munkaviszonyának / jogviszonyának folyamatossága fennáll és egyértelműen igazolható, a biztosítás minden további nélkül megköthető.

Köthetek-e Biztosítást abban az esetben, ha a munkáltatóm külföldi, nem Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság?

Szíves figyelmébe ajánljuk az Általános Szerződési Feltételek munkaviszonyra vonatkozó fogalom meghatározását, mely alapján, nem Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság munkáltatóként történő befogadása nem lehetséges, ilyen esetben a Biztosító kockázatvállalása nem áll fenn.

Korábban már igénybe vettem Biztosításomat munkanélküliség/keresőképtelenség miatt. Van lehetőségem ismét kárt bejelenteni?

A biztosítási szerződésben nincs korlátozva, hogy hány biztosítási esemény rendezhető a szerződés alapján. Amennyiben biztosítási jogviszonya folyamatos és az Általános Szerződési Feltételekben leírtak minden szolgáltatási igénybejelentés kapcsán teljesülnek, úgy a Biztosító többszöri szolgáltatási is fennállhat.

Kedvezményezettet szeretnék megjelölni, mi a teendő?

Ha Ön nem jelöl meg Kedvezményezettet, Halál esetén a Biztosító szolgáltatása a törvényes örökös(ök) vonatkozásában állhat fenn. Ha Kedvezményezettet kíván megjelölni, erről írásban (e-mail, fax, posta) kell tájékoztatni az Ügyintézőt, különös tekintettel a következőkre:
• Maximum 3 Kedvezményezettet lehet megjelölni.
• A következő adatok megjelölése szükséges minden Kedvezményezett vonatkozásában: születési név, anyja neve, születési hely és idő, állandó lakcím, kedvezményezettség arányosított mértéke. (pl.: 70%-30%)

Mi számít munkaviszonynak?

Munkaviszony alatt egy Magyarországon bejegyzett munkáltatóval fennálló, a mindenkor hatályos magyar jogszabályokban meghatározott, legalább heti 30 órás munkavégzési kötelezettséggel járó jogviszonyt kell érteni: munkaviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági és igazságügyi, valamint ügyészségi szolgálati viszony, a Biztosított bedolgozói - és az 1994. június 1-jét megelőzően létesített - ezzel egy tekintet alá eső bedolgozói jogviszony, a hivatásos nevelőszülői jogviszony, a szövetkezeti tag munkavégzésre irányuló Munkaviszony jellegű jogviszonya, fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos és szerződéses állományú tagjának szolgálati viszonya.

Mi történik, ha nem kaptam meg a Biztosító által maximálisan nyújtható szolgáltatást, mert időközben ismét elhelyezkedtem?

Amennyiben a Biztosított ismét elhelyezkedik és a munkában / jogviszonyban töltött idôszak nem haladja meg a 12 (tizenkettô) hónapot, valamint,
• munkáltatói rendes felmondás, vagy,
• próbaidő alatt vagy annak végén bekövetkezett megszűnése eredményeként ismét Munkanélkülivé válik, akkor a munkával töltött időszakot a Biztosító a Biztosítási Összeg kifizetése időszakos szüneteltetésének tekinti.
Ha pedig meghaladja, mindez új Biztosítási Eseménynek számít, új önrészesedési időszakkal és új maximális szolgáltatási Időszakkal.

Mi történik, ha megkaptam a maximális szolgáltatást és újból sikerült elhelyezkednem?

Amennyiben ugyanazon szolgáltatási igény kapcsán a Biztosított részére már kifizetésre került a maximális szolgáltatási Idôszakra járó Biztosítási Összeg, akkor a Biztosított kizárólag abban az esetben jogosult új szolgáltatási igényre (és válik újból jogosulttá az Önrész Idôszak leteltét követően igényelhető maximális szolgáltatási Idôszakra), amennyiben a Munkanélküliséget okozó Biztosítási Esemény következtében megszakítás nélkül legalább 12 hónapot töltött heti minimum 30 órás munkavégzési kötelezettséggel járó folyamatos munkaviszonyban, a munkaviszonyra vonatkozó fogalom meghatározásban foglaltak figyelembevételével.

„X” napja küldtem egy levelet, miért nem válaszoltak még?

Az Ügyintézőnek a hatályos Bit (Biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvény) és a vonatkozó jogszabályok alapján a beérkezéstől, kézhezvételtől számított 30 napja van mindennemű megkeresés feldolgozására és megválaszolására.

Mi az a csoportos biztosítás?

A Csoportos Biztosítás a Biztosító és az Ügyintéző által megkötött szerződés azon ügyfelei számára, akik a Csatlakozási Nyilatkozatot aláírják és az Általános Szerződési Feltételeket elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Biztosítástechnikailag a Csoportos Biztosítás esetén nem biztosítási ajánlatról beszélünk, hanem Csatlakozási Nyilatkozatról, ill. a Biztosító nem Kötvényt állít ki, hanem Fedezetigazolást.

Ki az Ügyintéző és ki a Biztosító?

A CORIS, mint a biztosítási termék Ügyintézője és közvetítője jár el. Ezen tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedélye alapján végzi; az egyes biztosítási szerződések kapcsán TPA (Third party administrator). A Biztosító a Biztosítási termék mögött álló, kockázatot vállaló szereplő, mely jelen termék vonatkozásában: AXA France IARD S.A.
75009 Párizs, Rue Drouot 26, Franciaország
Határon átnyúló szolgáltatás nyújtója az Európai Unió szabályaival összhangban.
Felügyeleti szerve: THE AUTHORITY FOR THE INSPECTION OF INSURANCE COMPANIES AND MUTUAL INSURANCE

UTASBIZTOSÍTÁS

Mit kell tudni a bankkártyás fizetésről?

Az EUB Zrt. online biztosításkötő rendszerének részére az OTP Bank Rt. biztosítja a kártya elfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártya elfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az OTP Bank által fizetőoldalára, és a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem az EUB Zrt. oldalán. Az EUB Zrt. az Ön kártya, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.
A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége, kérjük, készítse elő kártyáját:
- Kártyaszám (a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13- 19 jegyű szám)
- Lejárati dátum: (a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám)
- Érvényesítési kód: (a kártya hátlapján az aláírás panelen található számsor utolsó három jegye) (CVV2, vagy CVC2).
Amennyiben az Ön kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt legyen szíves üresen hagyni. Áruházunkban az alábbi kártya típusokkal fizethet:
• Visa (dombornyomott)
• MasterCard (dombornyomott)
• American Express (dombornyomott)
• Electron (nem dombornyomott), kibocsátótól függően — ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet internetes áruházunkban Electron kártyájával. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz. Az OTP Bank által kibocsátott kártyák természetesen elfogadhatók.
• Maestro (nem dombornyomott) Kizárólag az OTP Bank Rt. által kibocsátott, 675761 kezdőszámú kártyák. Amennyiben az Ön kártyáján szereplő kártyaszám csak 10 jegyből áll, a 675761 számsort legyen szíves először beírni, és ezt követően a kártyáján szereplő 10 jegyű számot.

Utazás előtt mikor köthető meg legkorábban az utasbiztosítás?

Utasbiztosítás és Storno Kombi biztosítás legkorábban az utazás kezdetét megelőzően 365 nappal, Storno Basic biztosítás pedig legkorábban az utazás kezdetét megelőzően 550 nappal köthető meg.

Mikor veheti igénybe egy gyermek a gyermekkedvezményt?

Gyermekkedvezmény 18 éven aluli gyermek részére vehető igénybe. A kedvezmény igénybevétele esetén az A) Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás részen kívüli szolgáltatások limitjei feleződnek.

Milyen járművekre köthető meg az Autó Extra biztosítás?

Biztosított járműnek minősül a biztosítási kötvényen meghatározott rendszámú, a kockázatviselés első napján a gyártási évtől számítva 12 évesnél nem idősebb gépjármű.
Biztosított gépjármű kizárólag az érvényes forgalmi engedélye alapján az alábbi kategóriákba sorolható gépjármű, vagy az általa vontatott vontatmány lehet:
- az a motorkerékpár, személy- és tehergépjármű, amely a hatályos jogszabályok szerint ‘A’ vagy ‘B’ kategóriára érvényes vezetői engedéllyel vezethető,
- a forgalmi engedélyben engedélyezett szállítható személyek száma legfeljebb 9 fő.
Vontatmány csak abban az esetben minősül Biztosított járműnek, amennyiben az azt vontató gépjármű ugyanazon biztosítási szerződés keretében Biztosított gépjárműnek minősül. (A fizetendő biztosítási díj járművenként kerül meghatározásra, ezért a gépjárműre és vontatmányára két járműnek megfelelő biztosítási díj megfizetése szükséges.)

Mi minősül az utazási feltételek szerint hegymászásnak?

Hegymászásnak minősül a hegyvidéken történő túrázás, amennyiben annak során a Biztosított a kijelölt turistaútról letér, vagy az útviszonyok speciális felszerelés használatát indokolják (pl. kötélbiztosítás, hágóvas, jégcsákány stb.). Hegymászásnak minősül továbbá a Klettersteig („via Ferrata”) típusú útvonalakon, valamint a 3.500 méter tengerszint feletti magasság fölött történő túrázás.
Hegymászásra vonatkozóan a biztosító kockázatviselése kizárólag a földrajzi Európa területére (kivéve a Szovjetunió utódállamainak területét) terjed ki, Sport-Extra pótdíj megfizetése esetén.

Felnőtt kísérővel utazó, iskolás gyermekcsoport kaphat-e gyermekkedvezményt?

Igen. A csoporton belül a felnőtt kísérők a teljes csoport létszáma alapján meghatározott sávos csoportos tarifával köthetnek biztosítást , a gyermekek pedig az egyéni biztosítás napidíjának 50%-áért (gyermekkedvezmény).

Mi minősül Európának az utasbiztosításokban, ahová nem kell pótdíjat fizetni?

Európa alatt a következő országok földrajzi Európához tartozó részét kell érteni: Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Lichtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldávia, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország (Kanári-szigetek is), Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna, Vatikán. Európának minősül továbbá a következő országok teljes területe:Ciprus, Egyiptom, Marokkó, Törökország, Tunézia, Izrael.
Az Autó Extra terülheti hatálya a következő országok földrajzi Európa területéhez tartozó részére terjed ki: Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Lichtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Ukrajna, Törökország, Vatikánváros.

Terhesség esetén milyen biztosítás köthető?

A terhességre vonatkozóan a biztosító csak a sürgősségi terhességi és szülészeti ellátás költségeit téríti meg, legfeljebb a terhesség 24. hetének végéig. A biztosítás terhességi rutinvizsgálatokra és terhesgondozásra NEM vonatkozik.

Mely tárgyak nem minősülnek útipoggyásznak?

(a) ékszerek, nemesfémek, drágakövek, féldrágakövek, vagy ezeket alkotórészként, illetve alapanyagként tartalmazó vagyontárgyak,
(b) készpénz vagy készpénzt helyettesítő fizetőeszközök (pl. bank-, vagy hitelkártya, stb.), illetve takarékbetétkönyv, vagy bármilyen értékpapír alapján érvényesíthető pénzkövetelések,
(c) szolgáltatás igénybevételére jogosító utalványok, kártyák (pl. síbérlet, mobiltelefon feltöltő kártya, belépőjegyek),
(e) menetjegy, és okmányok (az 1.(1) (c) pontban felsorolt útiokmányok kivételével),
(f) nemes szőrme, művészeti tárgyak, azonos funkciójú tárgyakból álló gyűjtemények, művészeti gyűjtemények,
(g) bármely jármű, vagy szállítóeszköz illetve ezek alkatrészei, tartozékai vagy felszerelési tárgyai (pl. autó-tetőcsomagtartó, tetőbox, utánfutó, autórádió,-magnó,-CD lejátszó, motoros csomagtároló doboz),
(h) sporteszközök, kivéve Tengerpart, Air Holiday, Télisport termékek és Sport Extra kiegészítő szolgáltatás esetén a Szolgáltatás-táblázatban és a Poggyászbiztosítás fejezetben meghatározott kereteken belül,
(i) fegyver és lőszer, hangszerek, bútorok, műfog, műfogsor, fogszabályzó,
(j) bármilyen jellegű és méretű számítástechnikai eszköz (pl. laptop, notebook, palmtop stb.) és tartozékaik, kivéve a hordozható számítógépek a Szolgáltatás-táblázatban „laptop-biztosítás”-ra vonatkozóan meghatározott biztosítási összegig,
(k) kulcs, elektromos távirányító,
(l) élelmiszerek, italok, dohányáruk és dohányzáshoz kapcsolódó eszközök (pl. pipa, szivarvágó, öngyújtó stb.),
(m) munkavégzés céljára szolgáló eszközök, áruminták
(n) kereskedelmi mennyiségben, illetve a Biztosított személyi szükségleteit meghaladó mennyiségben szállított dolgok.

Mi minősül poggyászkésedelemnek?

Biztosítási eseménynek minősül, ha a Biztosított a légitársaságnál saját nevére szólóan szabályszerűen feladott útipoggyászát külföldön az adott légi járat megérkezésekor késve kapja kézhez, és a késés tényét a megérkezést követő legfeljebb 2 órán belül a fuvarozó légitársaság képviselőjének írásban bejelenti. Az útipoggyász légitársaság kezelésében történő eltűnése (poggyászkésedelemre vonatkozó biztosítás szempontjából) nem minősül biztosítási eseménynek.
Figyelem! A szolgáltatást csak az Air Holiday termékek és az Európa Kártya tartalmazzák! A Magyarországra történő hazautazás során, Magyarországon késve kézhez vett útipoggyászra vonatkozóan a biztosítások nem tartalmaznak szolgáltatást.

Mi a teendő, ha az utazás során a személyszállító cég (pl. légitársaság) kezelésében tűnik el az útipoggyász?

A légi út során, a légitársaság kezelésében, az utas által, nevére szólóan feladott poggyászának eltűnéséért a fuvarozó légitársaság tartozik felelősséggel. Ilyen esetben az utas a repülőtéren, a tranzit területen található Lost & Found pultnál tesz bejelentést arról, hogy a járat érkezésekor poggyászát nem tudta átvenni. A bejelentés alapján megkezdődik a poggyász meghatározott ideig tartó keresése. Amennyiben a keresés eredménytelen, az utasnak kell kártérítési igényt benyújtani a légitársasághoz. A poggyász keresésének időtartamát, a kárigény benyújtásának módját és határidejét a hatályos jogszabályok és a fuvarozó légitársasággal kötött utazási szerződés/feltételek rögzítik. Az ilyenkor szükséges tennivalók lebonyolítását jelentősen megkönnyíti, ha az utas a repülőjegy megvásárlása előtt tájékozódik az utazási szerződés feltételeiről!
Ebben az esetben Biztosítónk szolgáltatása legfeljebb a személyszállító által meg nem térített útipoggyász-kárra terjed ki, kizárólag akkor, ha a személyszállító cég a károkozásra vonatkozó felelősségét írásban elismerte és a hatályos jogszabályok és az utazási szerződés szerinti kártérítést a Biztosított részére igazoltan megtérítette. Először minden esetben a fuvarozó nyújt kártérítést, Biztosítónk szolgáltatása csak ezután következik.

Elfogadják-e az Európai Utazási Biztosító Zrt. biztosításait vízum-ígényléskor az Orosz Föderáció területére?

Az Orosz Föderáció budapesti konzulátusa által kiadott igazolás alapján cégünk biztosításai megfelelőek a vízumigényléshez az Orosz Föderáció területére.